Đẹp không phải để được chú ý, mà là để được ghi nhớ.