Đẹp không phải để được chú ý, mà là để được ghi nhớ.

Ms. Huyền


Sản Phẩm khác